Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
1.2. Medewerker(s): personen die in dienst zijn van TOP-uitje.nl of van één van de aan TOP-uitje.nl gelieerde ondernemingen alsmede de door TOP-uitje.nl ingeschakelde hulppersonen;
1.3. Opdrachtgever: de partij (rechtspersoon of natuurlijke persoon) met wie TOP-uitje.nl onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie TOP-uitje.nl de Overeenkomst sluit;
1.4. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit;
1.5. Organisator: TOP-uitje.nl met als vestigingsadres Takkebijsters 71, 4817 BL Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62428144;
1.6. Overeenkomst: een Overeenkomst die tussen TOP-uitje.nl en Opdrachtgever wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en);
1.7. Prestatie: alle door TOP-uitje.nl aangeboden arrangementen voor activiteiten die het onderwerp zijn van een offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling;
1.8. Partij (-en): Opdrachtgever of TOP-uitje.nl. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden Opdrachtgever en TOP-uitje.nl bedoelt.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TOP-uitje.nl en/of alle met TOP-uitje.nl gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en TOP-uitje.nl.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval Opdrachtgever verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van TOP-uitje.nl nadrukkelijk overeen dat TOP-uitje.nl niet gebonden is aan die voorwaarden van Opdrachtgever.
2.3. Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal TOP-uitje.nl voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij TOP-uitje.nl zijn in te zien en dat zij op verzoek van Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.
2.4. TOP-uitje.nl is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal TOP-uitje.nl Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste 30 Dagen zitten. Alleen indien de wijziging tot gevolg heeft dat aan Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft Opdrachtgever de bevoegdheid de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
2.5. Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die door TOP-uitje.nl wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten TOP-uitje.nl aansprakelijk is of kan zijn.
2.6. Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens TOP-uitje.nl. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen TOP-uitje.nl en derden worden ingeroepen indien TOP-uitje.nl deze schriftelijk heeft bekrachtigd.
2.7. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en TOP-uitje.nl zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 – OVEREENKOMST

3.1. De Overeenkomst kan zowel rechtstreeks met TOP-uitje.nl als via bemiddeling van een boekingskantoor tot stand komen. Opdrachtgever ontvangt van TOP-uitje.nl of het boekingskantoor een schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst.
3.2. Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever van een door TOP-uitje.nl gedane offerte op enig punt afwijkt van een offerte, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat TOP-uitje.nl schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.
3.3. TOP-uitje.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan vrijblijvende offerte niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder (aanvullende) voorwaarde(n).
3.4. TOP-uitje.nl is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
3.5. Opdrachtgever staat in voor alle door haar ter beschikking gestelde gegevens en vrijwaart TOP-uitje.nl tegen alle aanspraken hieromtrent.
3.6. Kennelijke fouten en verschrijvingen in een publicatie, offerte Overeenkomst van TOP-uitje.nl zijn niet bindend. TOP-uitje.nl kan niet worden gehouden aan voorlichtingsmateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.
3.7. De Prestatie zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door TOP-uitje.nl aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de Prestatie, zijn toegestaan.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen tussen Partijen, zijn alle prijzen in euro’s, exclusief BTW.
4.2. TOP-uitje.nl publiceert jaarlijks voor aanvang van het seizoen een overzicht van de aangeboden arrangementen en activiteiten en de bijbehorende tarieven. TOP-uitje.nl is vrij om tijdelijk arrangementen of activiteiten tegen een speciaal tarief aan te bieden. De prijs in publicaties geldt per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.
4.3. In de Offerte / de Overeenkomst wordt gewerkt met prijzen die kunnen worden aangepast naar gelang het aantal deelnemers. Indien na het sluiten van de Overeenkomst zich kostenverhogende omstandigheden voordoen, ongeacht of de verhoging plaats vindt als gevolg van omstandigheden die bij de ingang van de Overeenkomst al voorzien(baar) waren, is TOP-uitje.nl gerechtigd de kostenverhoging door te berekenen aan Opdrachtgever en is Opdrachtgever gehouden de kostenverhoging aan TOP-uitje.nl te voldoen. TOP-uitje.nl zal Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de noodzaak van de prijsverhoging.
4.4. TOP-uitje.nl is bevoegd ook prijsverhogingen door te berekenen aan Opdrachtgever als deze plaatsvinden na de totstandkoming van de Overeenkomst. Een prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van transportkosten, bedrijfskosten, materialen, transportmiddelen, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten, schaarste een wijziging in de betrokken cao.
4.5. Indien de Overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt TOP-uitje.nl de kosten voor het vooraf opgegeven aantal Deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij iets anders is overeengekomen.
4.6. TOP-uitje.nl is eveneens gerechtigd om een kostenverhoging die het gevolg is van door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.7. TOP-uitje.nl is gerechtigd om, ook indien zulks niet in de Offerte of de Overeenkomst is vermeld, voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst van Opdrachtgever een aanbetalingen te verlangen, welk voorschot maximaal 50% van het totale geoffreerde c.q. begrote bedrag zal bedragen in geval Opdrachtgever een consument is. Een aanbetaling zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Aanbetalingen dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan.
4.8. TOP-uitje.nl mag bij aanvang van de Prestatie een waarborg(som) verlangen van Deze zal bij het einde van de Overeenkomst worden teruggegeven onder inhouding van al hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst aan TOP-uitje.nl verschuldigd is.
4.9. De prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

ARTIKEL 5 – WIJZIGINGEN DOOR OPDRACHTGEVER

5.1. Opdrachtgever kan TOP-uitje.nl tot 7 dagen voor aanvang van de Prestatie verzoeken het aantal personen in de Overeenkomst te wijzigen. Indien TOP-uitje.nl niet in staat is dit verzoek te honoreren, zal hij dit zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mede delen.
5.2. Een Deelnemer die verhinderd is om aan het arrangement deel te nemen kan zich – na door Deelnemer daartoe verkregen toestemming van Opdrachtgever – door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:
a. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de Overeenkomst verbonden voorwaarden
b. het verzoek tot in-de-plaats-stelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het arrangement schriftelijk bij TOP-uitje.nl te worden ingediend,
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering van het arrangement betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaats-stelling.
d. Opdrachtgever is verplicht om eventuele extra kosten ten gevolge van de in-de-plaats-stelling aan TOP-uitje.nl te vergoeden.

ARTIKEL 6 – ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER

6.1. Opdrachtgever wordt geacht een adequate annuleringskostenverzekering, een ongevallenverzekering , aansprakelijkheidsverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten.
6.2. Opdrachtgever kan de Overeenkomst alleen schriftelijk annuleren. De datum van ontvangst van de mail of brief door TOP-uitje.nl geldt als annuleringsdatum.
6.3. Bij annulering door Opdrachtgever is Opdrachtgever in ieder geval de volgende kosten verschuldigd aan TOP-uitje.nl:
a. Annuleren van de Overeenkomst tot 7 – 0 dagen voor aanvang van de Prestatie : 100 % van de overeengekomen prijs. Dit geldt ook indien de opdrachtgever zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.
b. Annulering van de Overeenkomst tot 14 dagen voor aanvang van de Prestatie : 50 %  van de overeengekomen prijs
c. Annulering van de Overeenkomst tot 30 dagen voor aanvang van de Prestatie: 20% van de overeengekomen prijs.
6.4. Tevens is en blijft Opdrachtgever bij annulering verschuldigd:
a. de poliskosten en premie voor de annuleringskostenverzekering, indien en voor zover hij deze bij organisator heeft afgesloten; en
b. de bijdrage aan een garantiefonds, indien TOP-uitje.nl hierbij is aangesloten.

ARTIKEL 7 – OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

7.1. TOP-uitje.nl heeft het recht tot 14 dagen voor aanvang de Overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers.
7.2. TOP-uitje.nl heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, weeromstandigheden, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen pandemie en epidemie. TOP-uitje.nl is verplicht de opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
7.3. Indien TOP-uitje.nl besluit een reeds in gang zijnde arrangement of activiteit wegens de in 7.2. genoemde omstandigheden af te breken, zal TOP-uitje.nl zich in te spannen voor een veilige terugkeer van de Deelnemer. De eventuele extra kosten hiervan zijn voor Opdrachtgever.
7.4. Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtgever of Deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven TOP-uitje.nl het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. TOP-uitje.nl kan in dit geval de Overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan Opdrachtgever en/of Deelnemer, mits deze gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever. TOP-uitje.nl heeft in dat geval recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade veroorzaakt door Opdrachtgever en/of Deelnemer.

ARTIKEL 8 – WIJZIGING IN OF AANVULLING OP DE OVEREENKOMST DOOR TOP-UITJE

8.1. Op grond van gewichtige, onverwijld aan Opdrachtgever mede te delen omstandigheden is TOP-uitje.nl gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal TOP-uitje.nl Opdrachtgever een alternatief aanbieden.
8.2. Het arrangement of de activiteit vindt ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. TOP-uitje.nl zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt.
8.3. De uitvoering van het overeengekomen is afhankelijk van plaatselijke (weer)omstandigheden. Deelnemers aan arrangementen of activiteiten die niet begeleid worden door TOP-uitje.nl zijn zelf verantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist. Bij arrangementen of activiteiten onder leiding van een vertegenwoordiger van TOP-uitje.nl heeft deze het recht het programma in overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dit vereist.
8.4. Door Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan TOP-uitje.nl ter kennis zijn gebracht.
8.5. Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, zal TOP-uitje.nl de wijziging aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER

9.1. Iedere Deelnemer aan activiteiten in of op het water, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan TOP-uitje.nl. Opdrachtgever en/of Deelnemer staat in voor en draagt het risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan TOP-uitje.nl verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
9.2. TOP-uitje.nl kan naar een door een arts afgegeven gezondheidsverklaring vragen ten behoeve van Deelnemer(s).
9.3. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet Overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, is TOP-uitje.nl bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
9.4. Opdrachtgever en/of Deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van organisator een geldig identificatiebewijs te tonen.
9.5. Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van TOP-uitje.nl of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de Overeenkomst te bevorderen.
9.6. Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de Overeenkomst is bestemd. Eventuele gebreken dienen bij ontvangst van het materiaal te worden melden en vast gelegd. Opdrachtgever en/of Deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van TOP-uitje.nl. Opdrachtgever en/of Deelnemer stelt TOP-uitje.nl zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van Overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Opdrachtgever en/of Deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van Overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van TOP-uitje.nl en wel in dezelfde staat als waarin Opdrachtgever en/of Deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. TOP-uitje.nl is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan Opdrachtgever en/of Deelnemer in rekening te brengen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade toegebracht aan het ter beschikking gestelde materiaal.
9.7. Opdrachtgever en/of Deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door TOP-uitje.nl of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten Deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze Deelnemer deelneemt.
9.8. Indien wordt afgeweken van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.
9.9. Indien Deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige dient Opdrachtgever TOP-uitje.nl in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de Overeenkomst mede te ondertekenen.
9.10 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inschatting of Opdrachtgever en/of Deelnemer in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

ARTIKEL 10 – BETALING

10.1. Het bedrag van de Overeenkomst dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Prestatie zijn betaald.
10.2. Indien de Overeenkomst tot stand komt meer dan 42 dagen voor aanvang van de Prestatie en het bedrag van de Overeenkomst € 250,00 overschrijdt, kan de Opdrachtgever op verzoek in twee termijnen betalen. De eerste termijn (aanbetaling) bedraagt dan minimaal 10% van het bedrag van de Overeenkomst en moet binnen 8 dagen na het verzenden van de factuur worden voldaan. De tweede termijn bedraagt het restant van het bedrag van de Overeenkomst en moet uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de Prestatie worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
10.3. De administratiekosten bedragen 12,50 euro per opgemaakte factuur.
10.4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van de juiste gegevens voor de facturatie.
10.5. De kosten voor wijziging op een reeds gemaakte factuur zijn € 15,00 per aanpassing.
10.6. Indien de Overeenkomst tot stand komt binnen 72 uur voor aanvang van de Prestatie dient Opdrachtgever het bedrag onmiddellijk per telefonische overboeking te betalen dan wel op de plaats van vertrek te voldoen.
10.7. Indien de Overeenkomst direct voor aanvang van de Prestatie tot stand komt dient te worden betaald voor aanvang van de Prestatie.
10.8. Opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Ingeval Opdrachtgever een consument is zal bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever, TOP-uitje.nl Opdrachtgever wijzen op de te late betaling en Opdrachtgever alsnog een termijn van 14 dagen gunnen om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Als Opdrachtgever ook na deze betalingsherinnering niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan is ook de consument Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is. TOP-uitje.nl is in dit geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. TOP-uitje.nl is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de Overeenkomst reeds gemaakte kosten.
10.9. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal TOP-uitje.nl de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening. Indien Opdrachtgever kwalificeert als consument dan geldt de wettelijke rente in plaats van de wettelijke handelsrente. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van Opdrachtgever. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van TOP-uitje.nl zelf, is TOP-uitje.nl niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die Opdrachtgever en/of Deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
11.2. Degene die namens een ander een Overeenkomst aangaat met Organisator is jegens Organisator hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die Overeenkomst voortvloeien.
11.3. TOP-uitje.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan Deelnemer, zoals het niet hebben van een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van Deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de Deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, zoals bedoeld in artikel 3, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van TOP-uitje.nl en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan TOP-uitje.nl kunnen worden toegerekend.
11.4. Opdrachtgever en/of Deelnemer worden geacht een passende ongevallen-, reis, aansprakelijkheids- en annuleringsverzekering af te sluiten. Organisator aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.
11.5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van TOP-uitje.nl, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
11.6. In geval van tekortkomingen is TOP-uitje.nl slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen haar kan worden toegerekend.
11.7. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van TOP-uitje.nl leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door TOP-uitje.nl gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat TOP-uitje.nl onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

12.1. TOP-uitje.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van TOP-uitje.nl behoort te komen, al dan niet voorzien, en die de nakoming van de verplichtingen, al dan niet tijdelijk, verhinderd zoals bijvoorbeeld  brand, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, plagen, weersomstandigheden zoals storm, hagel, warmte, droogte, regen, overheidsmaatregelen, pandemie, epidemie, vervoersproblemen, oorlog, noodtoestanden alsmede vertraging en/of wanprestatie door toeleveranciers van TOP-uitje.nl,  storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Artikel 13 – OVERIGE BEPALINGEN

13.1. Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met TOP-uitje.nl een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming.
13.2. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.
13.3. TOP-uitje.nl is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
13.4. Mochten enige bepalingen van deze voorwaarden niet van toepassing, nietig worden geoordeeld of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en zal de niet van toepassing zijnde, nietige of vernietigde bepaling worden geconverteerd in een bepaling die door TOP-uitje.nl zou zijn gestipuleerd, indien van de oorspronkelijke bepaling wegens zijn niet toepasselijkheid, nietigheid of vernietigbaarheid zou zijn afgezien. Voor zover nodig verklaart Opdrachtgever zich reeds nu en op voorhand hiermee akkoord.
13.5. Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is bindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.
13.6. Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende Overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen,  zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin TOP-uitje.nl gevestigd is, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.